Jesteś tu:
Zwierzęta w Radomiu > Schronisko > O schronisku > Regulamin Schroniska
A- A A+

O schronisku - Regulamin Schroniska

Załącznik do Zarządzenia Nr 5375/2014

Prezydenta Miasta Radomia
24 października 2014 r.

REGULAMIN SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W RADOMIU

I OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA SCHRONISKA

§  1.   Schronisko dla zwierząt w Radomiu przy ul. Wincentego Witosa 96, zwane dalej ,,Schroniskiem’’,  stanowi   własność Gminy Miasta Radomia.

§ 2.  Schronisko prowadzone jest pod nazwą ,,Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Radomiu’’ przez organizację pozarządową wyłonioną na podstawie organizowanego przez Gminę Miasta Radomia  otwartego konkursu ofert na  realizację zadania publicznego.

§ 3.   Do podstawowych zadań Schroniska należy opieka nad bezdomnymi zwierzętami domowymi odłowionymi na terenie Gminy Miasta Radomia oraz prowadzenie działań zmierzających do ograniczenia ich populacji, w tym:

1)    zapewnienie właściwych warunków bytowania zwierzętom przebywającym
w Schronisku oraz opieki weterynaryjnej, ich szczepienie oraz leczenie,

2)    podejmowanie starań zmierzających do odnalezienia właścicieli zwierząt, gdy istnieje możliwość ich identyfikacji na podstawie czipów, tatuaży lub innych oznaczeń posiadanych przez zwierzęta,

3)    kastracja i sterylizacja zwierząt przebywających w Schronisku,

4)    usypianie w sposób humanitarny przez lekarza weterynarii zwierząt,
w przypadkach przewidzianych ustawą o ochronie zwierząt, zwierząt nieuleczalnie chorych oraz ślepych miotów,

5)    wydawanie zwierząt umieszczonych w Schronisku ich właścicielom,

6)    poszukiwanie nowych właścicieli i prowadzenie adopcji bezdomnych zwierząt przebywających w Schronisku,

7)    edukacja mieszkańców w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt,

8)    prowadzenie akcji propagujących zmniejszenie ilości zwierząt oraz działań promocyjnych w zakresie adopcji zwierząt ze Schroniska,

9)    współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Radomiu w zwalczaniu wścieklizny i innych chorób zwierzęcych u psów i kotów,

10)  współpraca ze Strażą Miejską w Radomiu oraz Dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu w zakresie realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt,

11)    rozbudowa, aktualizacja i promocja oficjalnej strony internetowej Schroniska poprzez umieszczanie na niej zdjęć wraz z opisem wszystkich zwierząt w nim przebywających  i zwierząt przeznaczonych do adopcji.

§ 4.  W celu umożliwienia szybkiego odnalezienia zwierzęcia oraz ułatwienia jego adopcji  prowadzący Schronisko zobowiązany jest do współpracy z właścicielem  Schroniska i ze służbami miejskimi  oraz korzystania w tym celu z  oficjalnej strony internetowej : www.zwierzetaradom.pl

 § 5. Schronisko jest udostępnione dla odwiedzających od wtorku do niedzieli                           w godzinach:

1)                10.00 – 17.00  w miesiącach październik – marzec,

2)                10.00 -  18.00  w miesiącach kwiecień – wrzesień.

            Poniedziałek jest dniem organizacyjnym w Schronisku.

  § 6. Wnioski i skargi dotyczące funkcjonowania Schroniska należy kierować do    Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu                    ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom lub drogą elektroniczną na adres: srodowisko@umradom.pl

 II.                   PRZYJMOWANIE ZWIERZĄT DO SCHRONISKA

 

§  7. Do Schroniska przyjmowane są wyłącznie  zwierzęta odłowione z terenu Gminy Miasta  Radomia, w tym:

1)     bezdomne psy i koty,

2)     odłowione psy posiadające właścicieli, w przypadku braku możliwości kontaktu  z ich  opiekunem,

3)     psy lub koty odebrane czasowo właścicielom na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia wydanej w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zwierząt.

§  8.  Bezdomne zwierzęta, o których mowa w § 7,  przekazywane są  do Schroniska   

         wyłącznie przez  Straż Miejską w Radomiu.

§  9. Zwierzęta przyjmowane są do Schroniska całodobowo przez 7 dni w tygodniu.    Przyjęć dokonuje  Kierownik Schroniska lub pracownik przez niego wyznaczony.

§ 10. Każde przyjęte do Schroniska zwierzę:

1)       wpisane zostaje do rejestru ze wskazaniem: daty i godziny przyjęcia do Schroniska, informacji o okolicznościach i miejscu znalezienia zwierzęcia,  oznaczenia patroludostarczającego zwierzę. Powyższe dane potwierdzane są podpisami osoby dostarczającej i przyjmującej zwierzę,

2)   poddane zostaje oględzinom pod kątem ewentualnego leczenia lub innego postępowania,

3)   zostaje wprowadzone do ewidencji zwierząt zawierającej:

a)      opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, płeć, maść i oznakowanie;

b)     datę  przyjęcia do Schroniska, imię, nazwisko osoby przekazującej zwierzę
i dane osoby przyjmującej;

c)      dane dotyczące przebytego okresu kwarantanny/karencji;

d)     dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych;

e)     datę opuszczenia Schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę;

f)       datę śmierci oraz  podanie jej przyczyny.

§ 11. Zwierzęta chore, suki z cieczką i zwierzęta agresywne są   przetrzymywane
 w oddzielnych pomieszczeniach.

§ 12. Po przyjęciu zwierzęcia Schronisko ma obowiązek poszukiwania jego właściciela poprzez umieszczanie informacji na oficjalnej stronie internetowej Schroniska.

§ 13. O doprowadzeniu do Schroniska oznakowanego psa rasowego informowany jest miejscowy oddział Związku Kynologicznego.

III.                 UTRZYMYWANIE ZWIERZĄT W SCHRONISKU

 

§ 14. W celu zachowania właściwych warunków przebywania zwierząt w Schronisku należy:

1)       utrzymywać budynki, wybiegi i obejścia oraz tereny zieleni w czystości
i porządku,

2)       karmić zwierzęta zgodnie z ich podstawowymi potrzebami określonymi przez lekarza weterynarii  oraz zapewnić im stały dostęp do czystej wody,

3)       zapewnić zwierzętom możliwość ruchu poza boksami poprzez wyprowadzanie ich na spacery lub  wypuszczanie na wybiegi,

4)       regularnie usuwać nieczystości i poddawać boksy bytowe bieżącej
i okresowej dezynfekcji,

5)       stosować u zwierząt leki i zabiegi wskazane przez lekarza weterynarii,

6)       informować lekarza weterynarii o zauważonych objawach chorobowych
u zwierząt.

§ 15. Zwierzęta przyjęte do Schroniska badane są przez lekarza weterynarii, który  podejmuje decyzję o dalszym sposobie postępowania ze zwierzęciem.

§ 16. Ślepe mioty zwierząt przekazanych do Schroniska i pochodzące od zwierząt
przebywających w Schronisku  są usypiane przez lekarza weterynarii.

§ 17. Dokumentację medyczną zwierząt w Schronisku prowadzi lekarz weterynarii, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 18. Dla przyjętych do schroniska bezdomnych zwierząt, z wyjątkiem ślepych miotów, ustala się 15 dniowy okres kwarantanny, w którym nie mogą być one poddawane żadnym zabiegom chirurgicznym, z wyjątkiem ratujących życie.

  § 19. W przypadkach uzasadnionych dobrem zwierząt okres kwarantanny może odbywać się u osoby adoptującej zwierzę, z zachowaniem warunków określonych w § 18.

  § 20. Po upływie terminu 15 dni od dnia przyjęcia zwierzęcia do Schroniska, zwierzę znakowane jest mikroczipem oraz poddawane sterylizacji lub kastracji, jeżeli pozwala na to wiek lub stan zdrowia zwierzęcia.

 IV.               EUTANAZJA ZWIERZĄT

 

  §  21. Eutanazja może być dokonana wyłącznie przez lekarza weterynarii zgodnie
z ustawą o ochronie zwierząt.

  §  22. Eutanazja jest dokonywana w Schronisku, w pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu i nie może być dokonywana w obecności innych zwierząt, ani też osób postronnych.

   § 23. Eutanazji podlegają zwierzęta szczególnie niebezpieczne, stanowiące zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt oraz zwierzęta cierpiące, nieuleczalnie chore. Poddawane  eutanazji zwierzę musi być do ostatniej chwili traktowane w sposób humanitarny.

  § 24. Fakt i przyczynę eutanazji zwierzęcia odnotowuje i parafuje w ewidencji    zwierząt  lekarz weterynarii.

  §  25. Zwłoki zwierzęcia należy odpowiednio zabezpieczyć do czasu ich zabrania przez firmę utylizacyjną, posiadającą stosowne zezwolenia.

 


V. WYDAWANIE ZWIERZĄT ZE SCHRONISKA

 

§ 26. Właściciele lub opiekunowie zwierząt, którzy udokumentują lub uwiarygodnią prawo własności mogą odebrać zwierzę z zastrzeżeniem §  27.

§ 27. Zwierzęta nie odebrane przez właścicieli lub opiekunów w terminie 15 dni od ich przyjęcia do Schroniska mogą być wydane do adopcji osobom gwarantującym właściwą opiekę nad zwierzęciem.

§ 28. W przypadkach określonych w  §  19Regulaminu, na podstawie decyzji kierownika Schroniska, zdrowe zwierzęta mogą być wydawane nowym właścicielom, przed upływem 15 dni od daty ich przyjęcia do Schroniska.

Uzasadnienie przekazania do adopcji przed upływem terminu, o którym mowa w §  27 musi zostać odnotowane przez kierownika Schroniska w ewidencji zwierząt. Warunki kwarantanny u nowego opiekuna oraz zabiegi niezbędne do wykonania u zwierzęcia po jej zakończeniu określa umowa adopcji zwierzęcia. Prowadzący Schronisko informuje Gminę Miasta Radomia o wszystkich przypadkach przekazania zwierzęcia do adopcji przed upływem 15 dni od daty przyjęcia zwierzęcia do Schroniska.

 § 29.  Zwierzęta ze Schroniska mogą być przekazane na podstawie wniosku
o adopcję do zakładów pracy, instytucji oraz organizacji pozarządowych na podstawie skierowanych przez te instytucje wniosków podpisanych przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Wniosek o adopcję winien wskazywać osobę opiekującą się zwierzęciem oraz za nie odpowiedzialną.

§ 30. Zwierzęta, z zastrzeżeniem  § 28, są wydawane nowym właścicielom po  zaszczepieniu przeciw wściekliźnie, oznakowaniu mikroczipem, i pozbawieniu ich możliwości rozrodu (wysterylizowane lub wykastrowane).

§  31. Osoby zabierające zwierzę ze schroniska zobowiązane są do:

1)  zapoznania się ze zwierzęciem i informacją o nim udzieloną przez pracownika Schroniska,

2)  w przypadku uzgodnienia adopcji w rozmowie telefonicznej – upewnienia się, że adopcja będzie możliwa oraz ustalenia terminu przybycia do Schroniska w celu dokonania formalności adopcyjnych,

3)  podpisania umowy o adopcję ( w przypadku nowych właścicieli) lub dokumentu odbioru zwierzęcia  (w przypadku właścicieli dotychczasowych).

    Umowa adopcyjna ma charakter cywilno – prawny. Z chwilą jej podpisania osoba adoptująca zwierzę  ponosi pełną odpowiedzialność za zaadoptowane zwierzę. Dla zawarcia umowy adopcyjnej niezbędne jest podanie przez adoptującego swoich danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach adopcyjnych i identyfikacyjnych zwierzęcia. Osoby adoptujące zwierzę otrzymują kartę zdrowia zwierzęcia z potwierdzeniem wykonanych zabiegów , szczepień oraz identyfikacji zwierzęcia,

4)  posiadania akcesoriów do zabrania zwierzęcia (np. obroża/szelki, smycz lub klatka dla kotów).

§ 32. Nie wydaje się zwierząt:

1)       chorych,  z wyjątkiem przypadków gdy zgłoszą się ich właściciele,

2)       szczeniąt i kociąt do ukończenia 8 tygodnia życia, z wyjątkiem szczeniąt 
i kociąt nie posiadających matek,

3)       osobom wobec których orzeczono środek zapobiegawczy w postaci zakazu posiadania zwierząt,

4)       osobom, które nie ukończyły 18 roku życia,

5)       osobom nietrzeźwym,

6)       osobom, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie zapewnią zwierzęciu należytej opieki.

 § 33. Upoważnieni przez kierownika Schroniska pracownicy mogą przeprowadzać przedadopcyjne i poadopcyjne kontrole utrzymywania zwierząt.

 VI.              OPŁATY

 

§ 34. Wydawanie zwierząt ze schroniska jest bezpłatne.


    VII. ORGANIZACJA SCHRONISKA

 

§ 35. Prowadzący  Schronisko ustala sprawy wynikające ze stosunku pracy
  z osobami tam zatrudnionymi.

§ 36. Pracą Schroniska kieruje Kierownik, który jest odpowiedzialny za jego  prawidłowe i zgodne z prawem funkcjonowanie.

§  37.  Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika Schroniska określone są w podpisanej z nim umowie oraz powierzonym  mu zakresie czynności.

§   38.  Do podstawowych obowiązków pracownika  Schroniska należy :

1)  sumienne i sprawne wykonywanie powierzonych zadań,

2)  wypełnianie poleceń przełożonego dotyczących pracy, jeżeli nie
są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę,

3)  dbałość o mienie Schroniska i właściwe wykorzystanie przydzielonych środków pracy,

4)  humanitarny stosunek do zwierząt,

5)  właściwy stosunek do przełożonego, współpracowników i osób odwiedzających Schronisko, zgodny z zasadami współżycia społecznego oraz kultury osobistej,

6)  przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,  w tym tajemnicy dot. ochrony danych osobowych, oraz w każdym przypadku, gdy wymaga tego dobro prowadzącego Schronisko.

 §   39.   Schronisko jest czynne 7 dni w tygodniu przez 24 godziny.

 § 40. Wszyscy pracownicy Schroniska muszą być przeszkoleni w zakresie przestrzegania przepisów BHP, ze szczególnym uwzględnieniem pracy ze

             zwierzętami oraz muszą zapoznać się z obowiązującą ustawą z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

 §  41.   Odkażanie, dezynfekcja i deratyzacja w Schronisku odbywają się w sposób
 i w terminach uzgodnionych z Powiatowym Lekarzem Weterynarii
 w Radomiu.

 §  42. Osoby nie będące pracownikami schroniska  mogą przebywać na jego terenie wyłącznie w wyznaczonych godzinach odwiedzin, po zgłoszeniu tego faktu kierownikowi Schroniska lub osobie przez niego upoważnionej i pod opieką wskazanego pracownika Schroniska.

 §  43.   Kierownik Schroniska wyznacza osoby odpowiedzialne za prowadzenie:

1)     magazynu karmy,  

2)     magazynu leków  i medykamentów ,

3)     magazynu środków rzeczowych,

4)     ewidencji zwierząt.

 

 

VIII. NADZÓR I KONTROLA

 

§ 44.  Gmina Miasta Radomia sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez prowadzącego Schronisko pod względem merytorycznym i finansowym.

§ 45.  Do kontroli powierzonego zadania publicznego zastosowanie mają zasady dotyczące przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Radomia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

§ 50. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wymagają trybu ustalonego dla jego nadania.

 

         Prezydent Miasta

 

        Andrzej Kosztowniak

Delicious is the place to collect and showcase your passions fro Find us on Facebook Add us to your circles on google+ Connect with us on LinkedIn Myspace jest wiodącym serwisem typu social entertainment Follow us on Twitter Teksty zdjęcia filmy, wszystko, co chcesz powiedzieć światu